Dernek Yönetmeliği

5 Nisan 2003 Tarihli Resmi Gazete  Sayı: 25070 İçişleri Bakanlığından : Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe Hesap Kayıtlarıyla İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ve bu derneklerce oluşturulan üst kuruluşların tutacakları defterler, muhasebe hesap ve kayıtları, mali durum ve faaliyet

5 Nisan 2003 Tarihli Resmi Gazete  Sayı: 25070

İçişleri Bakanlığından :

Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe Hesap Kayıtlarıyla İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ve bu derneklerce oluşturulan üst kuruluşların tutacakları defterler, muhasebe hesap ve kayıtları, mali durum ve faaliyet sonuçları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, dernekler ve bu derneklerin oluşturdukları üst kuruluşların tutacakları defter, muhasebe hesap ve kayıtları, mali durum ve faaliyet sonuçları ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 6/10/1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun, 3/8/2002 tarihli ve 4771 sayılı Kanun ile değişik 62 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tutulacak Defterler ve Belgeler

 

Defter Tutma Esasları

Madde 4 — Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 64 Milyar TL’yi (2002 yılı için belirlenen tutar) aşan dernekler, aşağıdaki koşulların gerçekleşmesini takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar. Yukarıda belirtilen had her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Bir hesap dönemi brüt gelirleri birinci fıkrada belirtilen hadden %20’yi aşan oranda fazla olursa, veya arka arkaya iki hesap dönemi brüt gelirleri, birinci fıkrada yazılı hadde nazaran %20’ye kadar bir fazlalık gösterirse, işletme hesabı esasından bilanço esasına geçilir.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler belirtilen hadlere bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter tutabilirler.

Bilanço esasına geçen dernekler yukarıda belirtilen hadlerin altına düşülse dahi bir daha işletme hesabı esasına dönemezler.

Tutulacak Defterler

Madde 5 — İşletme Hesabı esasına tabi olan derneklerin;

– Üye kayıt defteri,

– Karar defteri,

– İşletme hesabı defteri,

– Envanter defteri,

Bilanço esasına tabi olan derneklerin ise;

– Üye kayıt defteri,

– Karar defteri,

– Yevmiye defteri,

– Büyük defter,

– Envanter defteri,

tutmaları ve bu defterlerin noterden tasdiki zorunludur.

Hesap Dönemi

Madde 6 — Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Yeni kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

Tasdik Zamanı

Madde 7 — Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar;

a) Öteden beri faaliyetine devam etmekte olanlar, defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

b) Yeni kurulan ve sınıf değiştirenler, kurulma ve sınıf değiştirme tarihinden önce,

c) Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar, bunları kullanmaya başlamadan önce,

tasdik ettirmeye mecburdurlar.

Belgeler

Madde 8 — Dernek gelirleri Maliye Bakanlığınca basılan alındı belgesi ile toplanır. Ayni bağış ve yardımlar için de rayiç bedel üzerinden alındı belgesi düzenlenir. Alındı belgelerinde ödeme ve bağışta bulunanların kimlik bilgileri ve imzaları bulunur.

Dernek giderleri ise harcama belgesi ile yapılır. Belgelendirilmeyen giderler için Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesinde yer alan gider pusulasındaki asgari bilgileri bulunduracak şekilde gider makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından bedelsiz olarak yapılan mal ve hizmet teslimleri, derneğin yetkili organlarının kararı ile buna bağlı olarak düzenlenecek gider makbuzu ile tevsik edilir.

Saklama Süresi

Madde 9 — Defter ve belgelerin, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, 5 yıl süre ile saklanması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Düzenlenecek Raporlar

İşletme Hesabı Özeti

Madde 10 — İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler EK-1’de sunulan biçimde yıl sonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Özeti” düzenlerler.

Alacak-Borç Tablosu

Madde 11 — İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler EK-2’de sunulan biçimde yıl sonlarında (31 Aralık) “Alacak-Borç Tablosu” düzenlerler.

Bilanço Esasına Göre Raporlama

Madde 12 — Bilanço esasına göre defter tutan dernekler, muhasebe ve mali raporlarını, Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak düzenler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 13 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/1/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.

EK-1

………………………………………..DERNEĞİ

İŞLETME HESABI ÖZETİ

01/01/20XX – 31/12/20XX DÖNEMİ

GİDERLER

GELİRLER

Genel Giderler

Personel Giderleri

Amaç ve Hizmet Giderleri

Diğer Giderler

Toplam

Gelir Fazlası

GENEL TOPLAM

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Üye Ödentileri

Finansal Gelirler

İşletme Gelirleri

Bağış ve Yardımlar

Devlet Katkıları

Diğer Gelirler

Toplam

Gider Fazlası

GENEL TOPLAM

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

=======

======

EK-2

………………………DERNEĞİ

31/12/20XX TARİHLİ

ALACAKLAR VE BORÇLAR TABLOSU

ALACAKLAR

XXX

BORÇLAR

XXX

MEVCUTLAR

XXX

KASA

XXX

BANKALAR

XXX

MENKUL KIYMETLER

XXX

GAYRİMENKULLER

XXX

DEMİRBAŞLAR

XXX

DİĞER VARLIKLAR

XXX

Genel Başkandan

Mutfak ve Yaşam Dergisi

Videolar

Sosyal Medya

Kanun ve Yönetmelikler

dokuman-ikonDernekler Kanunu
tarim-ikonTarım Kanunu
saglik-ikonSağlık Gıda Platformu
gida-ikonDernek Yönetmeliği