Sağlık Gıda Platformu

Gıdada Artık Tek Yetkili Tarım Ve Koyişleri Bakanlığı Gıda ve Mera Kanunları’nın TBMM’de kabul edilmesinden sonra bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Güçlü, toplumumuzun bütün kesimlerini ilgilendiren ve tüketilen gıdaların tarladan sofraya izlenebilirliğini sağlayacak olan gıda yasasını halkımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, Gıda Kanunuyla ile öngörülen sistemin hayata geçmesiyle Türk

Gıdada Artık Tek Yetkili Tarım Ve Koyişleri Bakanlığı

Gıda ve Mera Kanunları’nın TBMM’de kabul edilmesinden sonra bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Güçlü, toplumumuzun bütün kesimlerini ilgilendiren ve tüketilen gıdaların tarladan sofraya izlenebilirliğini sağlayacak olan gıda yasasını halkımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, Gıda Kanunuyla ile öngörülen sistemin hayata geçmesiyle Türk halkının tükettiği gıdadan daha emin olmasının sağlanacağını söyledi.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, TBMM’de 2 günlük yoğun bir çalışma sonrasında gıda ve meralar hususunda son derece önemli 2 kanunun kabul edildiğini söyleyerek, “Toplumumuzun A’dan Z’ye bütün kesimlerini ilgilendiren ve tükettiğimiz gıdaların tarladan sofraya izlenebilirliğini sağlayacak olan gıda yasasını halkımıza kazandırmış olmanın sevincini yaşıyoruz” dedi. Güçlü, yasa ile kontrol yetkisinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığında toplandığını söyledi.
TBMM’de yoğun bir çalışma sonucu Gıda ve meralar konusunda kabul edilen kanunlarla ilgili bir Bakanlıkta bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Güçlü, Gıda Yasası ile öngörülen sistemin hayata geçmesiyle Türk halkının tükettiği gıdadan daha emin olmasının sağlanacağını ifade etti.

TARLADAN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI HAYATA GEÇTİ

Yasanın Tarladan sofraya gıda güvenliği’ yaklaşımının hayata geçirilmesi, gıdaların son ürün aşamasında değil, üretimden tüketiciye arz edilmesi aşamasına kadar tüm safhalarında izlenmesi sağlayacağını ifade eden Güçlü, çıkartılan yasanın gerekçelerini de şöyle sıraladı;

“Toplum sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik etkin tedbirlerin alınması, tüketicilerin korunması, gıda hizmetlerinin denetimi, izlenmesi ve koordinesinde sorumluluğun tek bir otoriteye verilmesi suretiyle bu konudaki yetki karmaşasına ve gereksiz bürokrasiye son verilmesi, gıda politikamıza ilişkin esasların bir bütün halinde ortaya konulması ve gıdaya özgü bir yasa çıkartılması, gıda mevzuatımızda AB Gıda yasası ile uyum sağlanması, gıda ile ilgili kararlarda şeffaflığın ve katılımcılığın sağlanması”

VATANDAŞIN HAYATINDA OLUMLU DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Kanunun yürürlüğe girmesi ile vatandaşın hayatında olumlu bir çok değişikliğin olacağını dile getiren Güçlü, bu değişiklikleri şöyle ifade etti; “Yasa ile öngörülen sistemin hayata geçmesiyle Türk halkının tükettiği gıdadan daha emin olması sağlanacak, kontrol yetkisinin tek elde toplanması ile halk şikayetleri noktasında karşısında tek bir muhatap görecek. Bürokrasi fazlalığı halkın duyarlılığını yok edemeyecek. Halk kendisini doğrudan ilgilendiren Gıda güvenliği hususunda alınan kararlara sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla katılabilecek. Halk sağlığını tehdit eden ve piyasaya güvenli olmayan gıda arz edenlerin caydırıcı yaptırımlarla engellenmesi ile halkın kamuya güven duygusu arttırılacak. ”

YENİ GIDA YASASI İLE AB GIDA YASASINA UYUMLU

Bu Kanun ile Gıda mevzuatı ve gıdaya yönelik tanımlar ve ilkeler ile oluşturulan kurumlar noktasında AB Gıda Yasası ile uyumluluk sağlandığını kaydeden Güçlü, ”Bu çerçevede; kavramsal birliktelik, izlenebilirlik, tüketicinin bilgilendirilmesi, bildirim sistemi, risk analizi, değerlendirilmesi ve yönetimi sistemi, güncel gıda türlerinin yasal çerçeveye kavuşturulması, kayıt altına alma, serbest rekabetin önünün açılmasına yönelik tedbirler konularında AB gıda Yasası ile uyumluluk sağlanmaktadır” diye konuştu.
Gıda kanununun bir çerçeve yasa özelliğini taşıdığını yasa ile ilgili ayrıntılı hususların en geç bir yıl içinde çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceğini dile getiren Bakan Güçlü, kanunun nasıl uygulanacağını da şöyle anlattı: “Yasanın etkili, yaygın, sürekli ve izlenebilir şekilde uygulanması için; Tarım ve Köy işleri Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlikte Kamu Yönetimi Reformuna uygun bir şekilde çok güçlendirilerek yeniden yapılanacaktır. Yasanın uygulanmasında şeffaflık ve katılımcılık esas olacak, her düzeyde bilimsel katılım sağlanacak. Sektör kayıt altına alınacak, izleme kolaylaşacaktır. Bakanlık; gıda konusunda ilgili her kuruluşun önünde olan,dinamik bir hizmet anlayışı ile çalışacak. Gıda maddeleri üreten, ithal eden, dağıtımını yapan ve satan işyerlerine getirilen sorumluluk ve yaptırımlar uygulamada etkinliği beraberinde getirecek.Gıda maddelerinin üretimi, ithalatı, ihracatı, pazarlama, dağıtım, satış ve toplu tüketim noktalarının denetiminin mahalli idarelere verilmesi neticesinde kamu yönetiminde yerel, katılımcı, etkin ve hizmet odaklı bir yaklaşım benimsenecek. ”
Gıda Kanunu ile gıda güvenliğine risk oluşturan problemlerin kaynağında giderilmesi ve üretimin her aşamasında önlem alınmasını mümkün kılacak bir sistem getirildiğini ve insan sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için risk analizinin birbirleriyle ilişkili üç bileşeni olan risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimine dayalı bir mekanizma kurulduğunu anlatan Bakan Güçlü, Gıda ile ilgili bilimsel ve teknik verileri araştırmak, düzenlemek, analiz etmek, yorumlayarak görüş oluşturmak üzere bilimsel komiteler oluşturulacağını kaydetti. Yasa ile Türk Gıda Sanayi’ne açılım yapacak, uluslar arası entegrasyon sağlayacak yeni yaklaşımlar bağlamında; organik gıda, fonksiyonel gıda, takviye edici gıda, özel tıbbi amaçlı diyet gıda tanımlarının getirildiğini belirten Güçlü, bu sayede tüketicilerin gıda seçiminde daha bilinçli olmaları, ürün çeşitliliğin sağlanması ve tüketicilerin arzu ettikleri gıdaları etiket bilgilerinden kolayca anlamalarının hedeflendiği dile getirdi. Güçlü Gıda Yasası ile ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Gıda sanayinin önünü açmak, kayıt altına almak, izlemek, denetlemek, rekabet edebilir duruma getirmek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla teşvik edici ve kolaylaştırıcı düzenlemelere gidiliyor. Tüketicilerin gıda güvenliği açısından, gıda maddesini üreten, ithal eden ve satan gerçek veya tüzel kişiler tarafından bilgilendirilmesine dair esaslar oluşturuluyor, tüketicilerin yanıltılması yada yanlış yönlendirilmesini önleyecek tedbirler alınıyor. İşyeri sorumluluğu tanımlanarak, gıda işletmecilerince gıdanın ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin, gıda güvenliği şartlarına uymasının temini esasları belirleniyor. İnsan sağlığının korunması amacıyla, gıda maddeleri üreten, ithal eden, dağıtımını yapan ve satan işyerlerine sorumluluklar ve yaptırımlar getiriliyor. Gıda ile ilgili politikaların oluşmasına esas görüş ve önerilerini almak üzere Ulusal Gıda Meclisi kuruluyor. Meclis; ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra gıda ile ilgili sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek kuruluşları temsilcilerinden teşekkül ettiriliyor. Cezai düzenlemelerde adil , uygulanabilir ve caydırıcı olma ilkeleri esas alınıyor. ”

BU YIL 600 BİN DÖNÜM MERA ISLAH EDİLECEK

Mera Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Güçlü, mera ıslahında 2004 yılının hamle yılı ilan edildiğini söyledi. Yıllık 20 bin dönüm olan mera ıslahını ilk yıl iki katına çıkartıldığını ifade eden Güçlü, “Bu yıl hedefimiz, 600 bin dönüm mera alanı ıslahıdır. Değerli arkadaşlar, bu hedef size çok abartılı gelebilir. Ama, duracak ve bekleyecek zamanımız yok.Hayvancılıktaki hedefimizle de paralel bir şekilde yüksek tutmak ve çok çalışmak zorundayız. Teşkilatımızın bütün birimleri bu konuda büyük bir ciddiyet ve özveri ile çalışma gayreti içerisine girmiştir. ” şeklinde konuştu. Çıkarılan bu kanunla mera ıslah çalışmalarına hız verileceğini dile getiren Güçlü, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kaba yem açığının kapatılmasına katkı sağlanacaktır. Hayvancılığımızın gelişmesine önemli bir destek verilecek, sorunların mahallinde çözülmesi nedeniyle bürokrasi ve çiftçi rahatlayacaktır. Kurumlar arası sorunlar giderilecek, yetkiler tek elde toplanacak.Dolayısıyla denetim ve kontrol şeffaf ve sürdürülebilir hale getirilecektir. Et sektörüne, maliyet ve kalite olarak önemli katkı sağlayacaktır. Ağaçlandırma çalışmalarıyla da çevrenin korunması ve erozyonun engellenmesine katkı sağlayacaktır”
Kanunun mera konusunda daha etkili ve hızlı çalışmayı engelleyici bürokratik açmazları sona erdirmeyi hedeflendiğini dile getiren Güçlü mera çalışmaları ile çiftçilerin hayatında beklenen değişmeleri de şöyle sıraladı; “Pahalı kaba yem nedeniyle geliştirilemeyen hayvancılık, kaba yem açığı kapatılarak geliştirilecektir. Yıllık 25 milyon ton olan kaba yem açığının % 60 ının bu çalışma ile kapatılması sağlanabilecek, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, tarımsal üretimin hayvancılık lehine geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Halkımız ucuz ve sağlıklı hayvansal ürünler tüketebilecek, doğal dengenin korunabilmesi ve ekolojik yapının sürekliliği sağlanacaktır. Kırsal kesimde barışa katkı sağlanacak, çiftçi , sorunları nedeniyle Ankara’ya taşınmaktan, zaman ve para israfından kurtulacaktır. bürokrasi azalacak, toplumsal bir sıkıntı olan; tahrip edilmiş, başka amaçla kullanılan ve teknik olarak meraya dönüşümü mümkün olmayan alanlar nedeniyle çıkan problemler çözülecek.”

Genel Başkandan

Mutfak ve Yaşam Dergisi

Videolar

Sosyal Medya

Kanun ve Yönetmelikler

dokuman-ikonDernekler Kanunu
tarim-ikonTarım Kanunu
saglik-ikonSağlık Gıda Platformu
gida-ikonDernek Yönetmeliği